Linda muốn khai thác tối đa quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô ấy viết được số lượng tài sản văn bản theo yêu cầu, nhưng không có nhiều tài sản khác để tải lên. Ngoài tài sản mà Linda có thể tải lên, chiến dịch có thể tự động tạo những tài sản nào?