Để tránh tình trạng đếm hai lần, bạn cần loại bỏ thành phần nào khỏi trang web trước khi thêm thẻ sự kiện? (1/50)