Đâu là hai ví dụ cho giải pháp Đối tượng có ý định và Sự kiện trong đời? (Hãy chọn hai đáp án).

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác